Gruodžio 12 diena, Trečiadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.
Pasidalink

DUK

[ « Atgal į „Stojantiesiems“]


Kokie yra reikalavimai stojantiems į aukštąsias mokyklas?
Minimalius reikalavimus stojantiems į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas nustato Švietimo ir mokslo ministerija. Reikalavimai priklauso nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, bet nepriklauso nuo to, kuriais metais asmuo stoja į aukštąją mokyklą:
 • 2014 m. ir anksčiau įgijusiems vidurinį išsilavinimą pakanka turėti brandos atestatą
 • 2015 m. įgijusieji vidurinį išsilavinimą turi būti išlaikę lietuvių kalbos valstybinį (jei pretenduojama į universitetines studijas) arba valstybinį ar mokyklinį brandos egzaminą (jei pretenduojama į kolegines studijas), taip pat užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų. Rusų k. netinka) valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu kaip B1 lygiu.
 • 2016-2018 m. įgysiantys vidurinį išsilavinimą turi būti  išlaikę tokius pačius egzaminus kaip 2015 m. ir matematikos brandos egzaminą (2016 ir 2017 m. - bent 16 balų, 2018 m. - bent 36 balais).

Asmenys, atleisti nuo brandos egzaminų dėl ligos, gali stoti į valstybės finansuojamas vietas universitetuose ir kolegijose, turėdami brandos atestatą. Jiems vietoj egzaminų įvertinimų užskaitomi atitinkamai perskaičiuoti metiniai pažymiai.
ŠMM ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymas Nr. V-888 „Dėl asmenų, pretenduojančių į valstybės finansuojamas pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių nustatymo“

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas minimalus rodiklis – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (brandos atestatas).
 
Ar ištęstinėse studijose būna valstybės finansuojamų vietų?
Taip, valstybės finansavimą gali gauti ir nuolatinių, ir ištęstinių studijų studentai, jei aukštoji mokykla nėra nustačiusi kitaip. Pildant bendrojo priėmimo prašymą tiesiog nebus galimybės pasirinkti tokios finansavimo formos, kurios aukštoji mokykla nėra numačiusi.
 
Kas yra konkursinis balas?
Tai yra iš tam tikrų brandos atestate įrašytų mokomųjų dalykų apskaičiuotas rodiklis, naudojamas stojimui į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Kitaip tariant, stojantieji konkuruoja pagal konkursinį (stojamąjį) balą. Kokie dalykai reikalingi konkursinio balo sudarymui stojant į ŠVK programas, skaitykite https://old.svako.lt/lt/stojantiesiems

Maksimalus konkursinis balas – 10, tokį galima pasiekti puikiai išlaikius 4 dalykų valstybinius brandos egzaminus. Prie konkursinio balo gali būti pridedami papildomi balai, tokiu atveju balas gali būti didesnis už 10.

Konkursinio balo nereikėtų painioti su brandos atestato pažymių vidurkiu - pastarasis neturi įtakos stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas.
 
Su kokiu minimaliu konkursiniu balu galiu įstoti į Šiaulių valstybinę kolegiją?
Stojančiųjų į Šiaulių valstybinę kolegiją 2017 m. balas turi būti ne mažesnis negu 1,6. Savo konkursinį balą preliminariai galite susiskaičiuoti su skaičiuoklėmis, esančiomis www.lamabpo.lt ir www.kurstoti.lt, jį taip pat matysite LAMA BPO informacinėje sistemoje ties kiekvienu savo prašyme įrašytu pageidavimu.

Maksimalus konkursinis balas – 10, tokį galima pasiekti puikiai išlaikius 4 dalykų valstybinius egzaminus.
 
Kokie nuopelnai suteikia stojantiesiems papildomų balų?
Stojantiems į valstybės finansuojamas ir nefinansuojamas studijų vietas Lietuvos kolegijose skiriami papildomi balai:
 • tarptautinių ir šalies olimpiadų, konkursų (sąrašas pateikiamas Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo 2016 metais tvarkos aprašo 5 priede), prizinių vietų laimėtojams skiriami papildomi balai: I vieta – 2,5 balo, II vieta – 1,5 balo, III vieta – 1 balas; šalies olimpiadų ir konkursų prizinių vietų laimėtojams: I vieta – 1,5 balo, II vieta – 1 balas, III vieta – 0,5 balo (vertinami tik 11–12 (gimnazijos III–IV) klasėse parodyti pasiekimai);
 • stojantiems į koleginių studijų programas, baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu arba baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas ir turintiems ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą pagal įgytą kvalifikaciją, – 1 balas;
 • atlikusiems privalomąją pradinę karo tarnybą ar baigusiems bazinius karinius mokymus po 2011 metų rugsėjo 1 d. – 0,5 balo.

Stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Šiaulių valstybinėje kolegijoje gali būti skiriami aukščiau minėti ir šie papildomi balai:
 • baigusiems organizacijos „Lietuvos Junior Achievement” vidurinio mokymo programą „Ekonomika ir verslas“ – 0,5 balo;
  ne mažiau kaip 6 savaites dirbusiems savanorystės programose – 0,5 balo;
 • stojantiems į kosmetologijos studijų programą, baigusiems menų mokyklų dailės skyrius, neformaliojo vaikų švietimo mokyklų dailės programas – 0,5 balo;
 • stojantiems į informacinių sistemų technologijos, multimedijos technologijų studijų programas, baigusiems jaunųjų programuotojų mokyklas – 0,5 balo;
 • stojantiems į informacijos paslaugų studijų programą, turintiems ECDL pažymėjimą (pradmenų ar pagrindinį) – 0,5 balo;
 • stojantiems į bendrosios praktikos slaugos studijų programą, turintiems slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo;
 • stojantiems į burnos higienos studijų programą, turintiems gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją – 0,5 balo.
 
Kas yra bendrasis priėmimas ir kas jame gali dalyvauti?
Lietuvos aukštosios mokyklos priėmimą į studijas vykdo bendrai, tam tikslui įkurta LAMA BPO - Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (www.lamabpo.lt)

Valstybės finansuojamos vietos paskirstomos tik per bendrąjį priėmimą. Į valstybės nefinansuojamas vietas galima įstoti ir per bendrąjį priėmimą, ir per tiesioginį priėmimą. Stojantieji konkuruoja pagal konkursinį balą, kuris sudaromas iš tam tikrų brandos atestato dalykų įvertinimų.

Bendrajame priėmime gali dalyvauti visi, nepriklausomai nuo vidurinio išsilavinimo įgijimo metų, atitinkantys minimalius rodiklius. Konkurse dėl valstybės finansuojamų bakalauro ar profesinio bakalauro studijų vietų gali dalyvauti asmenys, kurie dar neturi tokios pat pakopos aukštojo išsilavinimo, įgyto valstybės lėšomis. Asmenys, kurie aukštąjį išsilavinimą turi, bet už studijas (arba daugiau kaip pusę studijų) mokėjo, turi teisę stoti į valstybės finansuojamas studijas. Asmenys, įgiję specialųjį vidurinį, aukštesnįjį išsilavinimą taip pat gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijas aukštosiose mokyklose. Asmenys, įgiję bakalauro ar profesinio bakalauro laipsnį valstybės lėšomis, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas magistro studijas aukštųjų mokyklų nustatyta tvarka.

Į valstybės finansuojamas studijų vietas per bendrąjį priėmimą gali pretenduoti ne tik Lietuvos, bet ir kitų ES valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai; turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kitų užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės; išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai.
 
Kas yra tiesioginis ŠVK priėmimas?
Tai priėmimas, organizuojamas pačioje Kolegijoje. Tiesioginio priėmimo metu galima įstoti tik į valstybės nefinansuojamas vietas. Norintiems gauti valstybės finansuojamą vietą pravartu nuosekliai dalyvauti visuose bendrojo priėmimo etapuose.

Tiesioginis priėmimas prasideda kovo 1 d. ir tęsiasi iki naujų studijų metų pradžios, o likus laisvų vietų - ir ilgiau. Teirautis, pranešti apie savo ketinimus ir palikti savo kontaktinę informaciją Priėmimo tarnyboje galima jau dabar.
 
Kokių lengvatų stodami gali tikėtis profesinių mokyklų absolventai?
Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į koleginių studijų programas, skiriami papildomi balai už šiuos pasiekimus:
Šią informaciją stojantieji turi nurodyti bendrojo priėmimo sistemoje www.lamabpo.lt pildydami prašymą studijuoti (žr. skiltyje „Prašymas“ pasirinktos ir išsaugotos studijų programos eilutėje esantį mygtuką „Plačiau“). Stojantysis atsako už pateiktos informacijos teisingumą, o studijų sutarčių pasirašymo metu privalo pateikti įrodančius dokumentus.

Profesinių mokyklų absolventams, stojantiems į technologijos mokslų studijų srities programas (universitetines ar kolegines), kvalifikacinio egzamino / kompetencijų, įgytų siekiant IV lygmens kvalifikacijos, įvertinimas gali būti įskaitytas į konkursinio balo sandarą vietoj trečiojo dalyko (imamas teorijos ir praktinio darbo įvertinimo balų aritmetinis vidurkis, perskaičiuotas kaip valstybinis brandos egzaminas).

Visa informacija į bendrojo priėmimo sistemą turi patekti ne vėliau kaip iki numatytos datos. Informacija apie priėmimo procedūras ir datas kasmet skelbiama bendrojo priėmimo svetainėje www.lamabpo.lt prieš prasidedant priėmimui.
 
Ar prašymų studijuoti teikimas yra mokamas?
Stojantiems  prašymų teikimas nemokamas. Tik priimti 2017-2018 studijų metams asmenys, atvykę pasirašyti studijų sutarties, moka registracijos įmoką – 19 Eur.

Nuo registracijos įmokos atleidžiami:
 • asmenys, ne vyresni negu 25 metų, neturintys abiejų tėvų arba kuriems iki pilnametystės buvo paskirta globa bei vaikų namų auklėtiniai;
 • asmenys, kuriems nustatytas 0-25 proc. darbingumo lygis.

Asmenims, kuriems nustatytas 30-45 proc. darbingumo lygis, registracijos įmoka sumažinama 50 proc.
 
Kaip gauti bendrabutį?
Vieta Šiaulių valstybinės kolegijos (ŠVK) bendrabutyje suteikiama visiems nuolatinių studijų studentams. Ištęstinių studijų studentams bendrabutis suteikiamas sesijų metu.

Pirmakursiai prašymus skirti bendrabutį rašo tuomet, kai gauna kvietimą studijuoti ir atvyksta į kolegiją pasirašyti studijų sutartį.

Bendrabučio skyrimas nepriklauso nuo prašymo pateikimo datos. Visi prašymai svarstomi pasibaigus bendrajam priėmimui.

Kontaktinė informacija pasiteiravimui:
Tel. (8 41) 43 74 02
Mob. tel. 8 611 15 057
El. p. bendrabutis@svako.lt

 
Kaip gauti studento pažymėjimą?
Studento pažymėjimas yra dokumentas, patvirtinantis studento statusą. Studento pažymėjimą galima užsisakyti internetu (Lietuvos studento pažymėjimas – www.lsp.lt, tarptautinis studento pažymėjimas (ISIC) – www.isic.lt). Kokio pažymėjimo Jums reikia, galite nuspręsti patys, įvertinę savo poreikius ir minėtose svetainėse skelbiamą informaciją. Studento pažymėjimas nėra privalomas. ISIC pažymėjimas išduodamas tik nuolatinių studijų studentams. Aukštosios mokyklos studentų pažymėjimų negamina ir neišduoda, Internetu užsisakytą pažymėjimą atsiimsite užsakymo metu pasirinktoje vietoje.
Pažymėjimą galima užsisakyti po studijų sutarties pasirašymo ir priėmimo įsakymo, kai aukštoji mokykla įveda duomenis į studentų registrą. Jei esate įstojęs į Šiaulių valstybinę kolegiją, o pažymėjimo užsisakyti nepavyksta, įsitikinkite, ar Jūsų duomenys yra įvesti į studentų registrą el. paštu e.medeckyte@svako.lt, tel. (+370 41) 52 37 69.
Klausimas
Atsakymas...

Lietuvos moksleivių sąjungos informacinis leidinys „Abituriento atmintinė 2016“


[ « Atgal į „Stojantiesiems“]


 
 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6