Gruodžio 12 diena, Trečiadienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Buhalterinė apskaita

[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]


Atnaujinta 2016-09-23

Studijų programos pavadinimas BUHALTERINĖ APSKAITA
Valstybinis kodas 653N44006
Akredituota iki 2019 m. rugpjūčio 31 d. (Vertinimo išvados, tobulinimo planas)
Programos rūšis Koleginės studijos
Studijų pakopa Pirmoji
Studijų sritis Socialinių mokslų
Studijų kryptis Apskaita
Studijų krypties šaka Buhalterinė apskaita
Minimalus išsilavinimas Vidurinis
Studijų forma ir trukmė Nuolatinės studijos – 3 m.
Ištęstinės studijos – 4 m.
Studijų apimtis 180  kreditų
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis Buhalterinės apskaitos  profesinis bakalauras
Studijų baigimą liudijantys dokumentai PROFESINIO BAKALAURO DIPLOMAS IR PRIEDĖLIS
Studijų programos tikslas Parengti šalies ir globalioje rinkoje veikiančių organizacijų buhalterius, gebančius tvarkyti apskaitą, kontroliuoti ūkinių procesų apskaitą, atlikti finansinės būklės, veiklos rezultatų analizę ir dalyvauti, rengiant organizacijų biudžetus, vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą, prisitaikyti (nuolat mokytis) prie nuolat besikeičiančios aplinkos.
Studijuojami dalykai Studijų planai: 
nuolatinėms, ištęstinėms studijoms
Bendrieji koleginių studijų dalykai Užsienio kalba, specialybės kalbos pagrindai, aplinkos ir žmonių sauga.
Studijų krypties (šakos) dalykai Apskaitos pagrindai, Dokumentų valdymas, Taikomoji matematika, Teisė, Vadyba, Ekonomikos pagrindai, Finansinė apskaita, Rinkodara, Statistika, Tarptautiniai apskaitos standartai, Finansų pagrindai, Mokesčių Sistema, Taikomųjų programų sistemos, Taikomųjų tyrimų metodologija, Valdymo apskaita, Verslo ekonomika (dalykas / praktika), Viešojo sektoriaus apskaita, Finansinė analizė ir finansų valdymas, Auditas ir vidaus kontrolės Sistema, Individualių įmonių, ūkinių bendrijų ir gyventojų individualios veiklos apskaita  ir kt.
Praktikos ir jų trukmė - apskaitos pagrindų praktika – 4 savaitės;
- apskaitos ir mokesčių praktika – 4 savaitės;
- verslo ekonomikos praktika – 2 savaitės;
- kompiuterizuotos apskaitos praktika – 4 savaitės;
- baigiamoji praktika – 6 savaitės.
Pasirenkamieji dalykai Kaštų apskaita / Biudžetų sudarymas ir
kontrolė / Biudžetų sudarymas ir
kontrolė anglų k.; Kelių transporto įmonių apskaita / Statybos įmonių apskaita; Kompiuterizuota apskaita ( I) /
Kompiuterizuota apskaita (II); Projektų rengimas ir valdymas / Viešieji pirkimai / Projektų rengimas ir
valdymas anglų k.
Laisvai pasirenkami dalykai (LPD) Studento pasirenkami iš bendro kolegijos LPD sąrašo.
Numatomi studijų rezultatai Sėkmingai baigęs studijų programą, absolventas:
Žinios, jų taikymas 1. Žino bendruosius ekonomikos, vadybos, finansų ir apskaitos mokslų principus, pamatines teorijas, įgalinančias suprasti išorinius ir vidinius organizacijų aplinkos veiksnius bei jų apskaitos, valdymo, vertinimo metodus ir geba juos taikyti apskaitos srities praktinėje veikloje.
2. Supranta finansų sistemos struktūrą, finansų rinkų tipus ir paskirtį, finansų valdymo teorijų principus, geba numatyti jų įgyvendinimo galimybes.
 3. Supranta viešojo ir privataus sektoriaus apskaitos funkcijas, geba taikyti apskaitos
profesinės veiklos žinias, apskaitos būdus ir metodus, spręsdamas konkrečias apskaitos srities
problemas organizacijos lygmeniu.
4. Žino ir remiasi apskaitos bei audito procedūras reglamentuojančiais teisės aktais,
apskaitos ir finansinės kontrolės principais, aplinkos ir žmonių saugos teisiniais pagrindais.
Gebėjimai vykdyti tyrimus 5. Geba atlikti tyrimus, renka ir analizuoja duomenis, reikalingus apskaitos profesinės
veiklos sprendimams priimti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei
taikydamas efektyvius tyrimo metodus ir modelius.
Specialieji gebėjimai 6. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinės apskaitos
programomis ir jomis apdoroti apskaitos informaciją.
7. Taiko apskaitą ir mokesčius reglamentuojančius teisės aktus, tarptautinius finansinės atskaitomybės ir nacionalinius apskaitos standartus, žino buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų taikymo principus ir geba jais vadovautis.
8. Supranta apskaitos politikos formavimo principus ir tikslus, ją įgyvendina bei
kontroliuoja jos teisėtumą.
9. Savarankiškai tvarko organizacijų ir fizinių asmenų apskaitą: įformina ūkines
operacijas, apskaito ilgalaikį ir trumpalaikį turtą, nuosavą kapitalą, mokėtinas sumas ir
įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas, atlieka metų pabaigos apskaitos procedūras; parengia
finansinių ataskaitų rinkinį, statistinę atskaitomybę, deklaruoja mokesčius.
10. Apibendrina, analizuoja, sistemina organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertina
finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teikia siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo
sprendimams priimti.
11. Dalyvauja rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą, projektą, pagrindžia išteklių
panaudojimo efektyvumą, taiko vidaus kontrolės sistemą, įvertina riziką.
12. Geba vykdyti praktines apskaitos veiklas, planuoja, organizuoja, kontroliuoja apskaitos
tarnybos darbą, savarankiškai pasirinkdamas technologines, organizacines, metodines priemones.
Socialiniai gebėjimai 13. Geba efektyviai bendrauti, perteikti žinias ir supratimą, vadovaudamasis profesine etika
ir pilietiškumu, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškelti problemas ir jas spręsti.
Asmeniniai gebėjimai  14. Geba savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityse, plečia profesinę kompetenciją,
domisi naujovėmis, suvokia atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės gerovei ir
aplinkai.
15. Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu ir saviraiška grindžiamą veiklą
kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.
Tarptautinių mainų galimybės Istanbul Arel Üniversitesi, Turkija; Bayburt Üniversitesi, Turkija; Karabük Üniversitesi, Turkija;
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie, Lenkija
Skarbek University, Lenkija; Ekonomikas un kultūras augstskola, Latvija; Baltijas Starptautiskā Akadēmija, Latvija; Technological Ecucational Institute of Larissa, Graikija ir kt.
Tolesnių studijų galimybės Studijas galima tęsti universitetuose  pagal socialinių mokslų srities verslo ir vadybos krypčių grupės studijų programas.
Karjeros galimybės Absolventas galės dirbti įmonių, įstaigų ir organizacijų buhalterinės apskaitos tarnybose, steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.
Baigiamasis vertinimas Studijų programa baigiama baigiamuoju darbu.

Išsamesnė informacija apie buhalterinės apskaitos studijų programą suteikiama Verslo ir apskaitos katedroje.


[ « Atgal į studijų programų sąrašą ]

 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6