Lapkričio 13 diena, Antradienis
Šiaulių valstybinė kolegija
Aušros al. 40, Šiauliai LT-76241
Įstaigos kodas 111968241
Tel. (8 41) 52 37 68
Faks. (8 41) 52 50 91
El. p.

Kokybė

2016 m. socialinės atsakomybės ataskaita

2014–2015 m. m. socialinės atsakomybės ataskaita


2014 m. kovo 19 d., atsižvelgiant į Šiaulių valstybinės kolegijos
išorinio vertinimo išvadas,
Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymu
Šiaulių valstybinė kolegija akredituota 6 metams!

 
Direktoriaus 2014 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. VD-20 patvirtintas Veiklos gerinimo priemonių planas 2014 m.

Nuolatinis kolegijos veiklos tobulinimas ir kokybės užtikrinimas grindžiamas šiais
KOKYBĖS GERINIMO STRATEGINIAIS PRINCIPAIS:
 • nuolatinis veiklos tobulinimas įgyvendinamas per savianalizę ir veiklos atskaitingumą: organizuotai renkami ir analizuojami veiklos duomenys, sistemingai atliekamas veiklos rezultatyvumo vertinimas;
 • nuolat atliekama suinteresuotųjų šalių (personalo, studentų, alumnų, rėmėjų, socialinių partnerių, darbdavių, visuomenės) reikmių analizė (į šias reikmes atsižvelgiama kuriant, įgyvendinant ir tobulinant studijų programas);
 • užtikrinama atitiktis aukštųjų mokyklų veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, vadovaujamasi Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatomis ir gairėmis;
 • užtikrinami akademinės bei valdymo veiklos procesams reikalingi realieji ištekliai: kuriama tinkama infrastruktūra, sudaromos profesinio tobulėjimo sąlygos;
 • siekiama bendruomenės susitarimo dėl kokybės tikslų, kokybės politika nuolat peržiūrima ir atnaujinama, kad atitiktų kokybės tikslus ir kolegijos strateginius tikslus.
 
KOLEGIJOS VERTYBĖS:
 • Sąžiningumas – kolegijoje bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiami tiesos sakymu, etišku elgesiu, pagarba kitam asmeniui bei intelektinei nuosavybei.
 • Veržlumas – kolegijoje siekiama sužadinti studentų motyvaciją, plėtoti akademinės bendruomenės narių kūrybinį potencialą, sutelkti dėmesį į galimybes ir ateitį.
 • Atvirumas – kolegija yra akademinė viešoji erdvė, atvira naujoms idėjoms, kūrybinėms mintims ir diskusijoms.
 • Kokybės kultūra – kokybės tikslams pasiekti sutelkta bendruomenė prisiima atsakomybę už kokybės kultūros plėtotę kolegijoje.
 • Orientacija į asmenybę – kolegija per vykdomas studijas, neformalųjį mokymą, taikomuosius tyrimus atveria galimybes asmenybei augti, kurti ir tobulėti.
 
KOLEGIJOS VEIKLOS KOKYBĖS TIKSLAI:
 • tenkinti su aukštuoju koleginiu išsilavinimu siejamus lūkesčius, asmens bei visuomenės poreikius.
 • tinkamai įgyvendinti kolegijos viziją ir misiją.
 • užtikrinti visų veiklos sričių kokybę, jų tarpusavio sąveiką bei dermę.
 
KOKYBĖS POLITIKĄ (patvirtintą Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. ATN-8) sudaro: Kolegijos vizija, misija, kokybės gerinimo strateginiai principai ir kokybės tikslai.
 
KOKYBĖS VADOVAS (trečiasis leidimas) patvirtintas Šiaulių valstybinės kolegijos Akademinės tarybos 2015 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. ATN-8 (http://kvrd.svako.lt).

 
ŠIAULIŲ VALSTYBINĖ KOLEGIJA VADOVAUJASI SERTIFIKUOTA KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA: 

         

 

 
You don't have Flash ...
 • Pr
 • An
 • Tr
 • Ke
 • Pe
 • Še
 • Se
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2